LivingDreams ~

48 tekstów – auto­rem jest Li­vin­gDreams ~. 

Śmiech sta­je się ra­dością gdy dzielisz go z kimś innym. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 8 września 2011, 20:59

A ja za­pomi­nam o To­bie by móc na no­wo zacząć o To­bie myśleć. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 sierpnia 2011, 22:19

Ram­ka z Twoim zdjęciem wylądo­wała w koszu, głupi pa­miętnik też, wszys­tkie rzeczy które dos­tałam od Ciebie także. Ale za grosz nie mogę wyrzu­cić Ciebie z serca... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 sierpnia 2011, 13:50

'Jeżeli boisz się, że stra­cisz coś cze­go nie po­siadasz to znak, że to już jest Two­je. Jeszcze o tym nie wiesz, ale w za­sadzie jest już Twoje. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 21 lipca 2011, 22:42

Dlacze­go uda­jesz, że między na­mi nic nie było?, przechodzisz bez spoj­rze­nia w szko­le, na uli­cy, udając, że jes­tem dla Ciebie ni­kim. Kiedyś prze­cież mnie kochałeś, byłam dla Ciebie wszys­tkim..Tak mówiłeś ! Chy­ba, że dla Ciebie to nic nie znaczyło - zrozumiem. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 6 maja 2011, 22:33

Wys­tar­czysz mi Ty abym czuła się jak­bym miała w ręce cały świat. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 4 maja 2011, 18:04

Twój je­den uśmiech eli­minu­je wszys­tkie mo­je zmar­twienia. ;)

*Dziękuję :* 

myśl
zebrała 43 fiszki • 15 kwietnia 2011, 17:14

Mi­liony gwiazd liczyła samotnie... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 5 kwietnia 2011, 19:42

A to, że stra­ciłam już wszelką nadzieje nie oz­nacza, że przes­tałam Cię kochać. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 28 lutego 2011, 14:39

Og­ra­nicza­nie czy­jejś ra­dości może być kluczem do wielu zmartwień. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 21 lutego 2011, 20:31

LivingDreams ~

Miłość noszę zawsze z sobą...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LivingDreams ~

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Aktywność